Регламент Черкаської обласної ради VІІI скликання

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення обласної ради

від 21.12.2020 № 3-7/VIII

 

 

Регламент

Черкаської обласної ради VІIІ скликання

 

Р о з д і л І

Загальні положення

 

Стаття 1

Черкаська обласна рада (далі – обласна рада, рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ і міст Черкаської області, у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами.

Стаття 2

Діяльність обласної ради ґрунтується на принципах:

народовладдя;

законності;

гласності;

колегіальності;

поєднання місцевих і державних інтересів;

виборності;

правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законами;

підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб;

державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування.

Стаття 3

Порядок формування, організація діяльності обласної ради та її органів, депутатів і посадових осіб визначається Конституцією України, Виборчим кодексом України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", іншими законодавчими актами, рішеннями обласної ради, а також цим Регламентом.

Стаття 4

1. Загальний склад обласної ради – 64 депутати.

2. Обласна рада вважається повноважною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від її загального складу. У разі, якщо до ради обрано менше двох третин її складу, до обрання необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати повноваження рада попереднього скликання.

3. У разі дострокового припинення повноважень окремих депутатів, унаслідок чого до складу обласної ради входить менш як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів рада вважається повноважною за наявності більше половини депутатів від її загального складу.

Стаття 5

1. Регламент визначає порядок підготовки, скликання та проведення сесій ради, підготовки й розгляду нею питань, прийняття рішень ради, формування органів ради, інших видів діяльності ради відповідно до її повноважень, установлених Конституцією України та законами України.

2. Регламент затверджується рішенням обласної ради не пізніше як на другій сесії обласної ради.

3. Цей Регламент діє до прийняття регламенту радою нового скликання.

 

Р о з д і л ІІ

Сесії обласної ради

Стаття 6

1. Обласна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради та засідань постійних комісій ради.

2. Сесія обласної ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів загального складу ради.

3. Перша сесія новообраної ради скликається обласною територіальною виборчою комісією не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

4. Для розробки проєкту порядку денного першої сесії обласної ради нового скликання, підготовки проєктів рішень, що вносяться на розгляд сесії, пропозицій щодо організації її роботи, обласна територіальна виборча комісія за участю керівника секретаріату обласної ради утворює робочу групу з числа депутатів від кожної політичної партії, за списками яких обрані депутати обласної ради. Представництво від кожної політичної партії в робочій групі визначається з урахуванням пропорційності отриманих мандатів у раді, про що повідомляється обласна територіальна виборча комісія та виконавчий апарат обласної ради.

Робоча група припиняє свою роботу після обрання голови обласної ради.

5. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова обласної територіальної виборчої комісії. Він інформує обласну раду про підсумки виборів депутатів і визнання їх повноважень.

6. Після оголошення підсумків виборів голова обласної територіальної виборчої комісії запрошує депутатів до складання присяги.

Від імені ради найстарший за віком депутат зачитує такий текст присяги:

"Присягаю, що буду вірно служити Українському народові, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, виражати і захищати інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області та виборців, виконувати надані законом повноваження, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування.".

Присяга підписується депутатом та зберігається у виконавчому апараті обласної ради.

Стаття 7

1. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання обласна рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п’яти осіб – представників партій, які набрали найбільшу кількість голосів на виборах.

До обрання тимчасової президії пленарне засідання ради веде голова обласної територіальної виборчої комісії.

2. Члени тимчасової президії головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради. Першим на пленарному засіданні ради головує представник партії, яка набрала найбільшу кількість голосів на виборах.

Стаття 8

1. Із часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради відповідно до вимог Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та цього Регламенту.

2. Обраний голова ради має право оголосити перерву в пленарному засіданні ради для підготовки пропозицій щодо кандидатур для обрання на посаду першого заступника, заступника (заступників) голови обласної ради.

Стаття 9

Протокол і рішення пленарного засідання першої сесії обласної ради, у тому числі про обрання голови, підписує новообраний голова обласної ради.

Стаття 10

1. Сесії обласної ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством.

Гласність роботи обласної ради забезпечується можливістю ознайомлення з протоколами пленарних засідань, проєктами рішень ради, прийнятими рішеннями ради, висновками, рекомендаціями та протоколами засідань постійних комісій шляхом оприлюднення їх на офіційному вебсайті ради та надання на запити відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", а також шляхом обговорення громадянами проєктів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки.

Гласність роботи обласної ради також забезпечується онлайн трансляцією пленарних засідань та засідань президії обласної ради на її офіційному вебсайті.

2. Інформація про діяльність обласної ради оприлюднюється на офіційному вебсайті обласної ради та може розміщуватися в засобах масової інформації.

3. Редакції друкованих засобів масової інформації, телерадіокомпаній можуть акредитувати своїх представників в обласну раду. Виконавчий апарат обласної ради сприяє акредитованим представникам засобів масової інформації, заздалегідь повідомляє їх про час проведення та порядок денний пленарного засідання ради, засідань постійних комісій, знайомить їх із матеріалами, що підготовлені для депутатів.

4. Кількість і категорії осіб, які не є депутатами, що запрошуються на пленарне засідання обласної ради, визначає голова обласної ради
з урахуванням необхідності бути їм присутніми при розгляді питань порядку денного сесії та з урахуванням пропозицій постійних комісій, тимчасових контрольних комісій, депутатів ради.

Голова обласної ради чи особа, що головує на пленарному засіданні ради, повідомляє депутатів про осіб, які запрошені на пленарне засідання обласної ради.

5. Голова обласної ради чи особа, що головує на пленарному засіданні обласної ради, за погодженням із депутатами шляхом голосування, може надати слово запрошеним на пленарне засідання обласної ради на їх прохання (звернення). Запрошені особи можуть вносити пропозиції, але не мають права втручатися в роботу пленарного засідання обласної ради, зобов’язані утримуватися від схвалення чи незгоди. У разі невиконання цих вимог, вони за рішенням обласної ради можуть позбавлятися права бути присутніми в залі засідань.

6. Право на виступ без голосування депутатів обласної ради має голова обласної державної адміністрації при розгляді питань порядку денного, що ініційовані обласною державною адміністрацією.

7. Місця для депутатів обласної ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на пленарному засіданні ради, і не можуть бути зайняті іншими особами.

Депутати на першому пленарному засіданні першої сесії обласної ради нового скликання розміщуються в сесійній залі в порядку, рекомендованому робочою групою по підготовці першої сесії обласної ради.

У подальшому порядок розміщення депутатів обласної ради може змінюватися за письмовими пропозиціями депутатських фракцій, після чого вносяться відповідні зміни в електронну інформаційну систему голосування.

Стаття 11

1. На пленарних засіданнях обласної ради можуть бути присутніми громадяни, представники громадських організацій.

Кількість осіб, які можуть бути присутніми на пленарному засіданні ради, обумовлена технічними можливостями приміщення, а також з урахуванням дотримання санітарно-епідемічних норм, установлених чинним законодавством.

2. Особи, присутні на пленарному засіданні обласної ради, повинні дотримуватися дисципліни, не порушувати порядок, утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на пленарному засіданні.

Під час проведення пленарного засідання забороняється вносити та використовувати гучномовці, холодну, травматичну та вогнепальну зброю (крім працівників правоохоронних органів), вибухо- та пожежонебезпечні предмети, інші предмети, що можуть створювати перешкоди у проведенні пленарного засідання обласної ради; заважати будь-яким іншим чином роботі депутатів.

Право бути присутніми на пленарному засіданні може бути обмежено щодо особи, яка своєю діяльністю заважає проведенню пленарного засідання (ініціювання бійки, хуліганських дій, висловлювання, які містять заклики до протиправних дій, виступи та репліки у нетверезому стані тощо).

3. Протиправне втручання в роботу або перешкоджання роботі обласної ради особою, присутньою на пленарному засіданні, є підставою
для відповідного попередження головою ради чи особою, що головує на пленарному засіданні ради, та видалення з пленарного засідання у випадку повторного вчинення таких дій.

Особи, які порушили вищезазначені вимоги, зобов’язані покинути пленарне засідання обласної ради на вимогу голови обласної ради чи особи, що головує на пленарному засіданні обласної ради, або за пропозицією депутата ради, підтриманою однією третиною голосів депутатів, присутніх на пленарному засіданні.

У разі відмови порушника покинути пленарне засідання він може бути примусово виведений із сесійної зали та будівлі Будинку рад співробітниками Національної поліції згідно зі статтею 36 Закону України "Про Національну поліцію".

Стаття 12

1. Сесії ради (крім першої) скликаються головою обласної ради в разі необхідності, але не менше одного разу на квартал.

2. У разі неможливості або немотивованої відмови голови обласної ради скликати сесію обласної ради у визначений термін, сесія скликається першим заступником або заступником голови обласної ради.

Сесія обласної ради повинна бути скликана також за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу обласної ради або голови обласної державної адміністрації.

У разі, якщо сесія обласної ради не скликається головою або відповідно першим заступником, заступником голови обласної ради у двотижневий строк, на вимогу суб’єктів, зазначених у цій статті, сесія обласної ради може бути скликана депутатами ради, які становлять не менше як одну третину від загального складу ради, або постійною комісією обласної ради.

3. Розпорядження про скликання чергової сесії обласної ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд пленарного засідання обласної ради.

Розпорядження (повідомлення) про скликання чергової сесії обласної ради оприлюднюється на офіційному вебсайті ради.

4. Проєкти рішень обласної ради, інші документи та матеріали, що вносяться на розгляд чергової сесії, надаються депутатам не пізніш як
за 5 днів до пленарного засідання обласної ради.

За письмовим проханням депутата обласної ради (у разі наявності технічної можливості) документи можуть надсилатися йому електронною поштою.

Проєкти рішень обласної ради також оприлюднюються на офіційному вебсайті обласної ради.

5. Сесія обласної ради скликається для розгляду електронних петицій, що набрали необхідну кількість підписів, протягом строку, установленого для її розгляду. Положення про порядок розгляду електронних петицій в обласній раді затверджується рішенням обласної ради з дотриманням вимог чинного законодавства України.

6. Для розгляду невідкладних питань чи надзвичайних ситуацій головою обласної ради скликається позачергова сесія обласної ради.

Позачергова сесія обласної ради може бути також скликана депутатами обласної ради, які становлять не менше як одну третину від загального складу ради, або головою обласної державної адміністрації.

7. У разі скликання позачергової сесії обласної ради за ініціативою не менш як однієї третини депутатів обласної ради від загального складу ради або головою обласної державної адміністрації пропозиція та обґрунтування щодо необхідності скликання позачергової сесії подаються в письмовій формі голові обласної ради з переліком питань, що пропонуються для розгляду та з відповідними проєктами рішень.

8. Розпорядження голови обласної ради про скликання позачергової сесії доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за три дні до її відкриття, а у виняткових випадках – за один день.

9. Матеріали до позачергової сесії видаються депутатам при реєстрації.

Стаття 13

1. Пленарне засідання обласної ради є повноважним, якщо в його роботі бере участь більше половини депутатів від загального складу обласної ради.

2. Пленарні засідання обласної ради проводяться із застосуванням інформаційної електронної системи.

3. Попередня реєстрація депутатів, які прибули на пленарне засідання ради, розпочинається виконавчим апаратом обласної ради за годину до початку його роботи.

У залі засідань, безпосередньо перед початком роботи пленарного засідання та після закінчення оголошеної перерви, реєстрація відбувається через інформаційну електронну систему шляхом натискання кнопки кожним депутатом особисто. Дані цієї реєстрації є підставою для початку (продовження) роботи пленарного засідання обласної ради.

У разі отримання головою обласної ради чи особою, що головує на пленарному засіданні ради, інформації від депутата чи групи депутатів обласної ради про факт натискання кнопки реєстрації іншою особою замість відсутнього на робочому місці депутата обласної ради, реєстрація депутатів припиняється та її дані визнаються недійсними. Після цього проводиться повторна реєстрація депутатів.

4. У разі, якщо депутат не встиг своєчасно зареєструватися, він зобов’язаний персонально зареєструватися в електронній інформаційній системі шляхом особистого повідомлення адміністратора інформаційної електронної системи. У протилежному випадку депутат є незареєстрованим та участі в голосуванні не бере.

5. Якщо за даними реєстрації, яка відбувається через електронну інформаційну систему, сесія є неповноважною, головуючий може відкласти початок пленарного засідання обласної ради до однієї години або, після консультацій із керівниками (уповноваженими представниками) депутатських фракцій, депутатських груп, визначає нову дату пленарного засідання, про що протягом трьох робочих днів видається розпорядження голови обласної ради.

6. Дані про реєстрацію депутатів обласної ради в електронній інформаційній системі розміщуються на офіційному вебсайті обласної ради та за рішенням депутатів обласної ради можуть бути оприлюднені у засобах масової інформації.

Стаття 14

1. Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися головою ради, постійними комісіями, депутатами обласної ради та головою обласної державної адміністрації не пізніше як за 20 робочих днів до дати скликання сесії обласної ради.

Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Подані пропозиції узагальнюються виконавчим апаратом обласної ради та надаються голові обласної ради для формування проєкту порядку денного сесії.

2. У разі необхідності пропозиції до порядку денного сесії обласної ради можуть бути внесені й після закінчення терміну подання пропозицій, визначеного цим Регламентом. Такі пропозиції можуть бути внесені тільки за згодою голови обласної ради.

Проєкти рішень обласної ради, крім проєктів рішень про звернення обласної ради та про підтримку депутатських запитів, оприлюднюються на вебсайті обласної ради не пізніш як за 10 робочих днів до дати скликання сесії обласної ради.

Проєкти рішень про звернення обласної ради та про підтримку депутатських запитів надаються депутатам не пізніше, ніж до початку роботи пленарного засідання обласної ради.

3. Проєкт порядку денного сесії обласної ради погоджується президією обласної ради, надається депутатам до початку роботи пленарного засідання обласної ради та оприлюднюється на офіційному вебсайті обласної ради.
У проєкті порядку денного з кожного питання зазначається прізвище, ім’я, по батькові та посада доповідача (співдоповідачів).

Проєкт порядку денного позачергової сесії обласної ради президією обласної ради не погоджується, за винятком випадків, коли головою обласної ради приймається рішення про необхідність проведення засідання президії перед позачерговою сесією обласної ради.

4. Діяльність обласної ради здійснюється відповідно до річного плану роботи, затвердженого на пленарному засіданні обласної ради з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Річний план включає напрямки діяльності ради та її органів протягом року, визначає основні питання порядку денного сесій, проведення інших організаційних заходів.

Проєкт плану роботи ради готується виконавчим апаратом обласної ради під керівництвом голови обласної ради на підставі пропозицій першого заступника та заступника (заступників) голови обласної ради, постійних комісій, депутатських груп і фракцій, депутатів, голови обласної державної адміністрації в межах його компетенції. Проєкт плану роботи попередньо розглядається на засіданнях постійних комісій обласної ради.

5. Доповіді, співдоповіді, довідкові матеріали та проєкти рішень з питань, що вносяться на розгляд ради, готуються постійними комісіями, депутатами, обласною державною адміністрацією, або комісією, яка утворюється для підготовки конкретного питання.

6. Проєкти рішень, окрім питань про звернення обласної ради та про підтримку депутатського запиту, що надійшли на розгляд ради, після їх реєстрації у виконавчому апараті обласної ради та розгляду головою ради або першим заступником, заступником (заступниками) голови обласної ради передаються на розгляд постійній комісії чи кільком постійним комісіям ради.

7. Питання, які вносяться на розгляд обласної ради, в обов’язковому порядку попередньо розглядаються відповідними профільними комісіями, які (за необхідності) за результатами розгляду готують висновки або рекомендації, за дорученням голови ради або за власною ініціативою – проєкти рішень обласної ради.

Ухвалені висновки або рекомендації профільних комісій надаються у виконавчий апарат обласної ради.

Голова комісії або його заступник, секретар комісії або інший уповноважений член комісії, виступають із доповідями та співдоповідями
з обговорюваних питань на пленарних засіданнях.

8. Проєкти рішень про обласний бюджет та про звіт про його виконання розглядаються всіма постійними комісіями обласної ради, а зміни до обласного бюджету, щоквартальні звіти про його виконання – постійною комісією обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів в обов’язковому порядку, іншими постійними комісіями ради – за рішенням голови відповідної комісії.

Проєкти рішень, які не пройшли попереднього розгляду в профільних постійних комісіях, окрім питань про звернення обласної ради та про підтримку депутатського запиту, у порядок денний пленарного засідання ради не включаються.

9. Проєкти рішень, суб’єктами правової ініціативи яких є депутати та виконавчий апарат обласної ради, окрім питань про звернення обласної ради та про підтримку депутатського запиту, візуються суб’єктами їх подання, які є відповідальними за підготовку таких проєктів, першим заступником, заступником голови обласної ради відповідно до розподілу обов’язків, керівником секретаріату обласної ради, заступником керівника секретаріату, начальником загального відділу, керівником юридичної служби виконавчого апарату обласної ради, після проведення юридичної експертизи. У разі виявлення невідповідності проєкту рішення вимогам законодавства юридична служба готує правові висновки, які додаються до проєкту рішення.

Проєкти рішень, суб’єктом правової ініціативи яких є обласна державна адміністрація, подаються із супровідним листом за підписом голови обласної державної адміністрації або особи, що виконує його обов’язки. Відповідальність за здійснення погодження проєкту заінтересованими структурними підрозділами, юридичною службою обласної державної адміністрації, підприємствами, установами, організаціями несе суб’єкт правової ініціативи.

Проєкти рішень обов’язково подаються до обласної ради в паперовому варіанті.

10. Проєкти рішень обласної ради у випадках, передбачених чинним законодавством, або за рішенням голови обласної ради можуть бути надіслані районним, міським, селищним та сільським радам або в засоби масової інформації для попереднього обговорення серед населення.

11. Проєкт порядку денного пленарного засідання ради, сформований відповідно до вимог Регламенту, обговорюється та затверджується в цілому більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

12. Питання затвердженого порядку денного пленарного засідання обласної ради, за рішенням ради, можуть розглядатися в іншій, ніж передбачено в ньому послідовності, чи виключатися з порядку денного. При цьому, заслуховується виступ ініціатора такої пропозиції з її обґрунтуванням.

У випадках надходження усної аргументованої пропозиції депутата (депутатів) обласної ради стосовно повернення до розгляду відповідного питання, що не було ухвалено, у тому числі у зв’язку з виявленням помилок у порядку та механізмі голосування, така пропозиція ставиться на голосування. У разі підтримання пропозиції проводиться повторне голосування з порушеного питання.

Стаття 15

1. Пленарні засідання обласної ради проводяться у сесійній залі Будинку рад (м. Черкаси, бульвар Шевченка, 185).

За рішенням голови обласної ради можуть проводитися виїзні пленарні засідання.

Пленарне засідання обласної ради відкриває, веде та закриває голова обласної ради або перший заступник чи заступник голови обласної ради.

Особливості відкриття та ведення першого пленарного засідання першої сесії обласної ради встановлено статтями 6-8 цього Регламенту.

У залі, де проводиться пленарне засідання ради, установлюється Державний прапор України та прапор Черкаської області.

Після відкриття та закриття сесії виконується Державний Гімн України.

2. У сесійній залі поряд із місцем голови обласної ради знаходяться місця першого заступника, заступника (заступників) голови обласної ради та голови обласної державної адміністрації.

3. На початку першого пленарного засідання чергової сесії ради, до обговорення її порядку денного, головою ради чи особою, що головує
на пленарному засіданні ради, відводиться час до 1 години для виступів з метою оголошення депутатськими групами та фракціями заяв, звернень, запитів, запитань, повідомлень. Такий час надається рівними частинами в залежності від кількості зареєстрованих у раді депутатських груп і фракцій.

При цьому, загальний час для їх виступів не може перевищувати часу, що наданий для однієї депутатської групи чи фракції.

Обговорення цих виступів не проводиться.

На пленарному засіданні позачергової сесії обласної ради час для виступів з метою оголошення депутатськими групами та фракціями заяв, звернень, запитів, запитань, повідомлень не відводиться.

4. За пропозицією головуючого на пленарному засіданні ради, постійної комісії ради, депутатської групи або фракції без ухвалення окремого рішення ради можуть оголошуватись перерви в її роботі до 20 хвилин.

5. Якщо за даними реєстрації (що відбулася після перерви чи з інших причин у ході пленарного засідання) сесія є неповноважною або в інших випадках після консультацій із керівниками (уповноваженими представниками) депутатських фракцій, депутатських груп, голова обласної ради оголошує дату чергового пленарного засідання, про що протягом трьох робочих днів видається розпорядження голови обласної ради. Пропозиції щодо закінчення пленарного засідання обласної ради вносяться головою обласної ради, постійними комісіями, депутатами обласної ради.

6. Засідання постійних комісій обласної ради або спільні засідання постійних комісій обласної ради можуть проводитися у перервах пленарного засідання обласної ради.

7. Голова ради чи особа, що головує на пленарному засіданні обласної ради:

забезпечує дотримання законодавчих актів України і цього Регламенту;

відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в засіданні обласної ради;

проводить реєстрацію депутатів шляхом голосування в електронній інформаційній системі;

інформує депутатів ради та громадськість про стан в області, роботу ради;

надає слово доповідачам, співдоповідачам і виступаючим на пленарному засіданні ради в порядку надходження їх заявок; у разі порушень виступаючими Регламенту має право його попередити або позбавити слова;

надає слово для виступу з обговорюваних питань особам, які запрошені на пленарне засідання ради та записалися для виступу. При цьому депутати мають право на першочерговість виступу;

може, за погодженням із депутатами, продовжити час для виступів, обговорення, а також мотивовано змінити їх черговість;

оголошує письмові запити, заяви, надає депутатам слово для запитань і довідок, а також зауважень із приводу ведення пленарного засідання ради та порядку, передбаченого цим Регламентом;

ставить питання на голосування та оголошує його результати;

дає доручення стосовно забезпечення роботи ради робочим органам пленарного засідання ради, працівникам виконавчого апарату ради;

має право, за рішенням ради, позбавити участі в засіданні запрошену особу, яка не є депутатом, за грубе порушення порядку;

підписує протокол пленарного засідання ради;

організує проведення консультацій із постійними комісіями, депутатськими групами та фракціями для подолання розбіжностей і вирішення інших питань, що виникають у ході роботи пленарного засідання ради.

Голова ради чи особа, що головує на пленарному засіданні ради, сприяє співпраці, зближенню позицій сторін з питань, що розглядаються, досягненню взаємоузгоджених рішень.

Під час засідань ради голова ради чи особа, що головує на пленарному засіданні ради, не коментує і не дає оцінок відносно виступаючих та їх виступів.

У разі, якщо депутати та запрошені вчиняють дії, які перешкоджають проведенню засідання чи виступу (вигуки, оплески, вставання тощо), голова ради чи особа, що головує на пленарному засіданні ради, може оголосити перерву або закрити засідання після узгодження з керівниками депутатських фракцій.

8. Робота обласної ради, зокрема виступи й репліки депутатів, представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, комунальних установ та підприємств, ведеться державною мовою.

Стаття 16

1. Час, який надається для доповіді, не може бути більше 15 хвилин; співдоповіді – до 7 хвилин; для виступу в дебатах – 5 хвилин; для повторного виступу – до 3 хвилин; час на відповіді доповідачу та співдоповідачу – до 10 хвилин. Для довідок, питань депутата, із мотивів голосування надається до 3 хвилин.

На пленарному засіданні ради ніхто з присутніх не може виступати без дозволу голови ради чи особи, що головує на пленарному засіданні ради.

За пропозицією голови ради чи особи, що головує на пленарному засіданні ради, перед початком обговорення кожного питання, враховуючи кількість бажаючих виступити, установлюється обмежений час.
Після закінчення цього часу обговорення припиняється, якщо рада не ухвалила іншого рішення.

2. Депутатам, які виступають від постійних комісій, депутатських груп і фракцій, слово надається обов’язково до припинення обговорення.

3. Голова ради, перший заступник, заступник (заступники) голови обласної ради, голова постійної і тимчасової контрольної комісії з питань своєї компетенції, голова обласної державної адміністрації мають право взяти слово для виступу в будь-який час, але не більше 5 хвилин. Продовження часу допускається лише за згодою більшості присутніх депутатів.

4. Депутат з одного питання може виступити не більше двох разів. Допускається передача права на виступ іншому депутатові. Перед кожним виступом депутат зобов’язаний називати своє прізвище і фракцію, групу, до якої належить. Депутат, що виступає на пленарному засіданні ради, не може вживати у своїй промові некоректні вислови, закликати до протизаконних і насильницьких дій.

У таких випадках голова ради чи особа, що головує на пленарному засіданні ради, зобов’язаний попередити такого депутата. Після другого попередження, за рішенням ради, він позбавляється слова.

5. Обговорення питання припиняється за рішенням ради. Перед цим голова ради чи особа, що головує на пленарному засіданні ради інформує депутатів про кількість бажаючих взяти участь в обговоренні та кількість тих, хто виступив.

Після припинення виступів доповідач і співдоповідач мають право на заключне слово до 5 хвилин.

Депутатові після закінчення обговорення за його проханням може бути надано слово для внесення конкретних пропозицій.

При розгляді питання порядку денного депутати можуть передати голові ради чи особі, що головує на пленарному засіданні ради, записку із своїми пропозиціями та зауваженнями, які додаються до матеріалів пленарного засідання ради і розглядаються по суті.

Тексти виступів депутатів, які з різних причин не взяли участь в обговоренні, за їх бажанням додаються до протоколу пленарного засідання ради.

Контроль за розглядом і реалізацією пропозицій та зауважень здійснюється головою ради.

Стаття 17

1. З обговорюваних питань рада ухвалює рішення. Рішення ради не повинно суперечити Конституції України та чинному законодавству.

2. Рішення ради з кожного питання приймається на пленарному засіданні.

3. Проєкт рішення ради спочатку приймається за основу. Якщо проєкт, внесений ініціаторами розгляду питання, не набрав необхідної кількості голосів, то при наявності альтернативних проєктів з одного питання вони ставляться на голосування в порядку надходження.

У випадку, коли жоден із проєктів не набрав необхідної кількості голосів, депутати можуть утворювати узгоджувальну комісію для вироблення компромісного варіанту. При необхідності для роботи узгоджувальної комісії може оголошуватися перерва в роботі пленарного засідання ради.

4. Пропозиції, доповнення, зміни та зауваження до проєкту рішення, а також до програм, заходів тощо, що приймаються, подаються головуючому в письмовій формі. Ці пропозиції голосуються тільки після того, як проєкт рішення буде прийнятий за основу.

Кожна поправка голосується окремо. Якщо з одного питання внесено кілька поправок, то вони голосуються в порядку їх надходження. Перед голосуванням головуючий надає слово автору поправок до 3 хвилин за його вимогою.

5. Голова ради чи особа, що головує на пленарному засіданні ради, має право в будь-який час припинити обговорення за власною ініціативою і ставити обговорюване питання у власній редакції на голосування.

Стаття 18

1. Депутати обласної ради ухвалюють рішення ради та голосують з інших питань шляхом особистого голосування. Не допускаються випадки голосування депутатами ради чи іншими особами за інших депутатів обласної ради (неособисте голосування).

2. У разі отримання головою ради чи особою, що головує на пленарному засіданні ради, інформації від депутата чи групи депутатів ради про факт порушення вимог частини першої цієї статті щодо особистого голосування (фото, відеозйомка, свідчення не менше двох депутатів), голосування зупиняється і результати голосування визнаються недійсними. Після цього проводиться повторна реєстрація депутатів ради та повторне голосування з відповідного питання.

Стаття 19

Голова, перший заступник голови, заступник (заступники) голови, депутат обласної ради, у якого виник реальний чи потенційний конфлікт інтересів (далі – суб’єкт відповідальності), не бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень обласною радою та самостійно публічно оголошує про це під час пленарного засідання обласної ради, на якому розглядається відповідне питання.

Під час публічного оголошення зазначається прізвище, ім’я, по батькові суб’єкта відповідальності, подія чи обставина, за яких суб’єкту відповідальності стало відомо про наявність питання, що може викликати конфлікт інтересів, усі обставини, що, на його думку, спричиняють конфлікт інтересів, та про неможливість у зв’язку з цим брати участь у прийнятті рішення обласної ради.

Здійснення контролю (у тому числі зовнішнього) за дотриманням зазначених у цій статті вимог, надання зазначеним у ній особам консультацій і роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію обласної ради з питань регламенту, місцевого самоврядування, забезпечення правопорядку та захисту прав людини.

Суб’єкт відповідальності може також до початку пленарного засідання обласної ради звернутися до постійної комісії обласної ради з питань регламенту, місцевого самоврядування, забезпечення правопорядку та захисту прав людини з відповідною письмовою заявою про наявний конфлікт інтересів за формою згідно з додатком.

Постійна комісія обласної ради з питань регламенту, місцевого самоврядування, забезпечення правопорядку та захисту прав людини має розглянути заяву, визначити члена комісії, який доповідатиме про заяву на пленарному засіданні обласної ради.

У разі, якщо після публічного оголошення або надходження письмової заяви суб’єкта відповідальності про конфлікт інтересів, виявиться, що неучасть суб’єкта відповідальності у прийнятті рішення обласної ради призведе до втрати правомочності пленарного засідання обласної ради, постійна комісія обласної ради з питань регламенту, місцевого самоврядування, забезпечення правопорядку та захисту прав людини повідомляє про участь такого суб’єкта відповідальності у прийнятті рішення під зовнішнім контролем постійної комісії обласної ради з питань регламенту, місцевого самоврядування, забезпечення правопорядку та захисту прав людини.

Про конфлікт інтересів суб’єкта відповідальності може публічно заявити будь-який інший депутат або особа, присутня на пленарному засіданні обласної ради.

Інформація щодо публічного оголошення чи письмової заяви суб’єкта відповідальності про конфлікт інтересів і рішення про здійснення зовнішнього контролю, що приймається постійною комісією обласної ради з питань регламенту, місцевого самоврядування, забезпечення правопорядку та захисту прав людини, обов’язково зазначається або додається до протоколу пленарного засідання обласної ради.

Примітка. Терміни "реальний конфлікт інтересів", "потенційний конфлікт інтересів", "неправомірна вигода", "подарунок" вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання корупції".

Стаття 20

1. Рішення обласної ради ухвалюються відкритим поіменним голосуванням за допомогою інформаційної електронної системи (у разі виходу з ладу інформаційної електронної системи – поіменним голосуванням депутатів шляхом озвучення своєї позиції) або, у випадках, передбачених Конституцією, законами України, цим Регламентом, – таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів.

Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 1, 29 і 31 частини першої статті 43, статтями 55, 56 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Після закінчення кожного відкритого поіменного голосування за допомогою інформаційної електронної системи, його результати, у тому числі по депутатських фракціях, висвітлюються на табло в сесійній залі.

Дані про результати поіменного голосування за зверненням керівників депутатських фракцій і груп, окремих депутатів висвітлюються на табло в сесійній залі та надаються після завершення пленарного засідання ради в друкованому вигляді уповноваженим представникам депутатських фракцій, груп.

Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та надаються за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Результати поіменного голосування розміщуються на офіційному вебсайті обласної ради в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу пленарного засідання ради.

Перед початком голосування голова ради чи особа, що головує на пленарному засіданні ради, оголошує кількість пропозицій, що голосуються, уточнює їх зміст.

При голосуванні з одного питання кожний депутат ради має один голос і подає його за пропозицію, проти неї або ж утримується при голосуванні.

Після остаточного підрахунку голосів голова ради чи особа, що головує на пленарному засіданні ради, оголошує результати голосування (рішення прийнято чи не прийнято).

2. Для організації голосувань обласної ради та визначення їх результатів (у разі виходу з ладу інформаційної електронної системи або у разі проведення таємного голосування) на сесії обласної ради з числа депутатів від політичних партій, представлених в обласній раді, відкритим голосуванням обирається лічильна комісія, про що приймається рішення обласної ради.

До складу лічильної комісії не можуть входити депутати, кандидатури яких висунуті до складу органів, що обираються на відповідному пленарному засіданні, або на посади, обрання (звільнення) на які проводиться таємним голосуванням.

Для проведення таємного голосування та визначення його результатів на засіданні лічильної комісії з її членів обирається голова та секретар комісії більшістю голосів її членів.

Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протоколи, які підписуються всіма членами лічильної комісії, та оголошує результати таємного голосування на пленарному засіданні. У разі наявності окремої думки членів лічильної комісії, вона в письмовому вигляді додається до протоколу.

У разі виходу з ладу інформаційної електронної системи лічильна комісія визначає результати на підставі поіменного голосування депутатів, яке відбувається шляхом озвучення своєї позиції з ухвалених питань ("за", "проти", "утримався"), про що складається відомість, яка підписується всіма членами лічильної комісії.

3. Час і місце таємного голосування, порядок його проведення визначаються лічильною комісією згідно з цим Регламентом і оголошуються головою лічильної комісії.

Голосування повинно проводиться у спеціально відведеному приміщенні, де обладнано кабіни для таємного голосування.

Лічильна комісія визначає місце видачі виборчих бюлетенів. Видача бюлетенів здійснюється безпосередньо перед голосуванням.

Бюлетені для таємного голосування є документами суворої звітності, виготовляються під контролем лічильної комісії в кількості, що відповідає загальному складу обласної ради.

На кожному бюлетені мають бути підпис голови і секретаря лічильної комісії та печатка обласної ради.

4. У разі проведення таємного голосування з питання про обрання голови обласної ради, коли на посаду претендує кілька кандидатур, їх прізвища, імена та по батькові вносяться до бюлетеня для таємного голосування в алфавітному порядку.

Праворуч навпроти прізвища кожного кандидата розташовується порожній квадрат. Після переліку прізвищ кандидатів зазначається "не підтримую жодного із кандидатів" і праворуч розташовується порожній квадрат.

5. У разі проведення таємного голосування з питання про обрання першого заступника, заступника (заступників) голови обласної ради до бюлетеня вносяться прізвище, ім’я, по батькові кандидата, праворуч навпроти розташовується порожній квадрат. Після прізвища зазначається "не підтримую кандидата" і праворуч розташовується порожній квадрат.

6. До бюлетеня для таємного голосування про проєкт рішення ради в інших (крім частин четвертої, п’ятої цієї статті) випадках вноситься запис "ЗА" і праворуч – порожній квадрат, нижче – запис "ПРОТИ" і праворуч проти цього запису порожній квадрат.

7. Депутат отримує виборчий бюлетень, про що розписується у списку депутатів обласної ради.

На бюлетенях забороняється робити будь-які позначки, за якими можна було б визначити депутата.

Заповнення бюлетеня проводиться особисто депутатом виключно в кабіні для таємного голосування. У порожньому квадраті праворуч навпроти підтриманої депутатом позиції бюлетеня робиться позначка "плюс" (+) або "галочка" (V).

Недійсними вважаються бюлетені: невстановленого зразка; в яких поставлено невідповідну позначку; поставлено позначку більше, ніж в одному квадраті; в яких не поставлено жодної позначки.

8. Якщо за результатами голосування жоден із кандидатів на посаду голови обласної ради, першого заступника, заступника (заступників) голови обласної ради не набрав необхідної кількості голосів, може проводитися повторний розгляд цього ж питання порядку денного. Кількість повторних розглядів таких питань не обмежується і вирішується радою в кожному конкретному випадку.

9. У разі, якщо рішення з питання про призначення (звільнення) керівників підприємств, установ, організацій, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області, не було ухвалено, здійснюється підготовка нового проєкту рішення, до якого включаються кандидатури, що є переможцями повторно проведених конкурсів.

10. Рішення обласної ради вважається ухваленим, якщо за нього подано більшість голосів від загального складу ради, крім випадків, передбачених законом.

За протокольним дорученням обласної ради прийняті рішення можуть бути доопрацьовані виконавчим апаратом ради з внесенням орфографічних, пунктуаційних і стилістичних поправок, які не змінюють зміст прийнятого рішення.

11. Прийняті рішення ради в п’ятиденний термін оприлюднюються на офіційному вебсайті обласної ради та в десятиденний строк розмножуються і розсилаються виконавчим апаратом обласної ради відповідно до покажчика розсилки, підготовленого та поданого разом із проєктом рішення обласної ради суб’єктами правової ініціативи в паперовому або електронному вигляді.

12. Рішення ради вступають в силу з моменту прийняття, якщо не встановлено інший строк набрання чинності.

Рішення обласної ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено пізніший строк введення їх в дію.

Рішення обласної ради підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". Проєкти рішень оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації", крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проєкти рішень оприлюднюються негайно після їх підготовки.

У рішеннях та проєктах рішень обласної ради не може бути обмежено доступ до інформації про витрати чи інше розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування, розпорядження державним або комунальним майном, у тому числі про умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримують ці кошти або майно.

13. Виконання рішень обласної ради контролюється постійними комісіями обласними ради.

Рішення обласної ради знімаються з контролю на підставі відповідного рішення обласної ради після погодження профільною постійною комісією обласної ради.

14. Пропозиції та критичні зауваження, висловлені депутатами на пленарному засіданні обласної ради, подані в письмовій формі голові ради чи особі, що головує на пленарному засіданні обласної ради, а також ті, що викладені у висновках постійних комісій, якщо вони не отримали підтримки під час пленарного засідання обласної ради, узагальнюються та надсилаються відповідним органам, установам, підприємствам і посадовим особам, які зобов’язані в місячний строк їх розглянути та про результати повідомити безпосередньо депутата або постійну комісію, а також обласну раду.

15. Листи громадян, що надійшли до початку або в ході пленарного засідання обласної ради, розглядаються в порядку, передбаченому законом.

Стаття 21

1. На кожному пленарному засіданні ради ведеться звукова стенограма пленарного засідання ради із строком її зберігання не менше одного року після пленарного засідання ради, на основі якої виконавчий апарат ради складає протокол.

2. У протоколі пленарного засідання ради вказуються:

- назва ради, порядковий номер пленарного засідання ради (у межах скликання) і дата його проведення;

- кількість депутатів, обраних у раду, кількість присутніх і відсутніх депутатів;

- порядок денний пленарного засідання ради;

- прізвища депутатів, які виступили, а також депутатів, які внесли депутатський запит або подали запитання (письмово чи усно) доповідачам;

- інформація щодо публічного оголошення чи письмової заяви про конфлікт інтересів голови, першого заступника голови, заступника голови, депутатів обласної ради;

- перелік усіх ухвалених рішень із даними числа голосів, які проголосували за рішення, проти нього та утримались.

Рішення ради з процедурних питань (про затвердження порядку денного щодо припинення обговорень, чи прийняття до відома довідок тощо) заносяться до протоколу пленарного засідання ради.

3. До протоколу пленарного засідання ради додаються:

тексти доповідей і співдоповідей;

рішення, прийняті радою;

письмові запити депутатів;

письмові зауваження та пропозиції депутатів, передані головуючому на пленарному засіданні ради;

письмові заяви про конфлікт інтересів голови, першого заступника голови, заступника голови, депутатів обласної ради;

письмові інформації органів ради, що роздані депутатам на пленарному засіданні ради;

список реєстрації депутатів;

список запрошених осіб.

4. Протокол пленарного засідання ради оформляється в місячний строк і підписується головою ради чи особою, що головує на пленарному засіданні ради.

Оригінали протоколів пленарних засідань ради зберігаються протягом установленого строку у виконавчому апараті обласної ради, а потім передаються в державний архів області на постійне зберігання.

 

Р о з д і л ІІІ

Регуляторна діяльність обласної ради

Стаття 22

1. Регуляторна діяльність обласної ради здійснюється відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі – Закон).

2. Організація реалізації покладених на обласну раду повноважень у здійсненні державної регуляторної політики покладається на постійну комісію обласної ради з питань комунальної власності, підприємництва та регуляторної політики (далі – відповідальна постійна комісія).

3. За поданням відповідальної постійної комісії рада, у межах підготовки та затвердження планів роботи, затверджує план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на наступний календарний рік не пізніше 15 грудня поточного року, якщо інше не встановлено законом.

4. Відповідальна постійна комісія узагальнює пропозиції щодо планування діяльності обласної ради з підготовки проєктів регуляторних актів на наступний календарний рік, отримані від розробників проєктів регуляторних актів. Ці пропозиції подаються розробниками проєктів регуляторних актів до відповідальної постійної комісії не пізніше 1 листопада поточного року.

5. Рішення обласної ради, які містять ознаки регуляторних актів, вносяться на розгляд обласної ради відповідно до плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів.

6. План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів повинен містити визначення видів і назв проєктів, цілей їх прийняття, строків підготовки проєктів, найменування органів і підрозділів, відповідальних за розроблення проєктів регуляторних актів.

7. Якщо рада готує або розглядає проєкт регуляторного акта, який не внесений до затвердженого плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів, рада вносить відповідні зміни до плану не пізніше десяти робочих днів із дня початку підготовки цього проєкту або з дня внесення проєкту на розгляд до ради, але не пізніше дня оприлюднення цього проєкту.

8. Затверджений план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів і зміни до нього оприлюднюються шляхом опублікування в друкованому засобі масової інформації та розміщуються на вебсайті обласної ради не пізніш як у десятиденний строк після їх затвердження.

9. Дотримання вимог законодавства у сфері регуляторної діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів до розгляду обласною радою покладається на розробників проєктів.

Стаття 23

1. Стосовно кожного проєкту регуляторного акта його розробником у порядку та строки, установлені Законом, готується аналіз регуляторного впливу.

Розробник проєкту регуляторного акта в порядку та строки, установлені Законом, оприлюднює повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акта, проєкт регуляторного акта, аналіз регуляторного впливу, звіти про відстеження результативності регуляторного акта за рахунок власних коштів.

При підготовці аналізу регуляторного впливу розробник проєкту регуляторного акта повинен дотримуватися вимог статті 8 Закону.

2. Проєкти регуляторних актів та аналізи регуляторного впливу подаються до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проєктів регуляторних актів вимогам статей 4 та 8 Закону.

3. Відповідальна постійна комісія забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проєкту регуляторного акта. Відповідальна постійна комісія для підготовки експертного висновку може залучати органи виконавчої влади, підприємства, установи, організації, громадські об’єднання, наукових робітників і фахівців відповідних галузей. Термін підготовки експертного висновку – один місяць із моменту отримання відповідальною постійною комісією проєкту рішення від розробника.

4. У разі внесення на розгляд сесії ради проєкту регуляторного акта без аналізу регуляторного впливу відповідальна постійна комісія приймає рішення про направлення проєкту регуляторного акта на доопрацювання органу чи особі, яка внесла цей проєкт.

5. У разі мотивованого подання депутата ради, постійної комісії ради, голови обласної ради відповідальна постійна комісія може прийняти рішення про забезпечення підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу проєкту регуляторного акта. У цьому випадку аналіз регуляторного впливу не готується.

6. Висновки відповідальної постійної комісії передаються для вивчення до профільної постійної комісії, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проєкту регуляторного акта в обласній раді, за винятком випадків, коли відповідальна постійна комісія є профільною постійною комісією.

7. При розгляді на пленарному засіданні ради проєкту регуляторного акта голова відповідальної постійної комісії доповідає висновки комісії про відповідність проєкту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону.

8. Кожен проєкт регуляторного акта оприлюднюється з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, про що розробник проєкту повідомляє у спосіб, передбачений Законом.

9. Зауваження та пропозиції щодо оприлюдненого проєкту регуляторного акта, внесеного на розгляд сесії ради, та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями розробникові цього проєкту та відповідальній комісії ради.

10. Регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:

відсутній аналіз регуляторного впливу або експертний висновок щодо регуляторного впливу;

проєкт регуляторного акта не був оприлюднений.

У разі виявлення будь-якої з цих обставин рада має право вжити передбачених законодавством заходів для припинення виявлених порушень, у тому числі відповідно до закону скасувати або зупинити дію регуляторного акта, прийнятого з порушеннями.

Стаття 24

1. Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.

Виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих обласною радою, забезпечується виконавчим апаратом обласної ради, а у разі, якщо рішеннями обласної ради повноваження щодо забезпечення виконання заходів з відстеження результативності цих регуляторних актів делеговано обласній державній адміністрації – обласною державною адміністрацією.

2. Звіт про відстеження результативності регуляторного акта, прийнятого обласною радою, не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту подається до профільної постійної комісії обласної ради.

3. Обласна рада заслуховує щорічний звіт голови обласної ради про здійснення державної регуляторної політики виконавчим апаратом обласної ради, який оприлюднюється на офіційному вебсайті обласної ради.

Відповідальна постійна комісія обласної ради готує та попередньо розглядає питання про звіт голови ради про здійснення державної регуляторної політики в частині, що віднесена Законом до компетенції постійних комісій обласної ради.

4. Регуляторні акти, прийняті обласною радою, оприлюднюються в друкованому засобі масової інформації не пізніш, як у десятиденний строк після їх прийняття та підписання.

5. Інформація про здійснення регуляторної діяльності обласною радою розміщується на офіційному вебсайті обласної ради.

 

Р о з д і л ІV

Депутати обласної ради, забезпечення депутатської діяльності

Стаття 25

1. Повноваження депутатів обласної ради, порядок організації та гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад" та Регламентом.

2. Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення обласною територіальною виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першого пленарного засідання ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

3. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворених нею органів, має обов’язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат, крім голови обласної ради, першого заступника, заступника (заступників) голови обласної ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

4. На час пленарних засідань ради, засідань постійних комісій ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків із відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних із депутатською діяльністю, за рахунок обласного бюджету.

5. Депутат зобов’язаний брати участь у роботі пленарних засідань ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано. Депутат, який не може взяти участі в одному чи кількох наступних засіданнях, повинен, із зазначенням причин, повідомити завчасно голову обласної ради через виконавчий апарат обласної ради, а про неможливість взяти участь у засіданні постійної комісії – голову постійної комісії в такому ж порядку.

6. Результати участі депутатів обласної ради у роботі постійних комісій і пленарних засіданнях обласної ради, за рішенням ради можуть оприлюднюватися на офіційному вебсайті обласної ради та у засобах масової інформації.

7. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на пленарних засіданнях ради, засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

8. Обласна рада забезпечує депутатів інформаційними матеріалами, організовує допомогу їм із правових питань, надає можливість ознайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються в раді, та робити виписки, копіювання цих документів за письмовим зверненням до голови обласної ради.

9. Депутат обласної ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об’єднаннями громадян.

Обласна рада в плані роботи на черговий календарний рік визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів обласної ради перед виборцями.

Звіт депутата обласної ради може бути проведено в будь-який час на вимогу зборів виборців за місцем проживання, трудової діяльності
або навчання, а також органів самоорганізації населення.

Депутат обласної ради не пізніш як за сім днів повідомляє виборців про час і місце проведення звіту через місцеві засоби масової інформації або в інший спосіб.

Звіти та зустрічі депутатів обласної ради з виборцями висвітлюються засобами масової інформації.

10. Повноваження депутата ради припиняються достроково у випадках, передбачених статтею 5 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад".

Інформація про дострокове припинення повноважень депутата обласної ради оприлюднюється на офіційному вебсайті обласної ради.

Стаття 26

1. Депутатське звернення – викладена в письмовій формі вимога депутата обласної ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних і контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

Депутатське звернення не включається до порядку денного пленарного засідання ради, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

2. Звернення обласної ради – рішення обласної ради, підготовлене в письмовій формі депутатом, групою депутатів, фракцією або постійною комісією обласної ради, що містить вимогу, клопотання, прохання, пропозиції до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно
від форми власності, засобів масової інформації.

Питання про звернення обласної ради включається до порядку денного пленарного засідання ради в установленому порядку шляхом голосування та, у разі необхідності, може обговорюватися.

3. Депутатський запит – це підтримана радою вимога депутата обласної ради або групи депутатів обласної ради до посадових осіб обласної ради та її органів, сільських, селищних, міських голів, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території області, а також до голови місцевої державної адміністрації, його заступників, керівників відділів та управлінь з питань, які віднесені до відання ради.

Депутатський запит може бути внесений депутатом обласної ради або групою депутатів (далі – ініціатор запиту) попередньо або на пленарному засіданні ради в письмовій чи усній формі (із подальшим письмовим оформленням ініціатором запиту не пізніше наступного дня після пленарного засідання ради).

Депутатський запит включається до порядку денного пленарного засідання ради в установленому порядку шляхом голосування та, у разі необхідності, може обговорюватися.

Обласна рада приймає рішення щодо підтримки депутатського запиту.

Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язані дати письмову відповідь на запит ініціатора запиту у строки і в порядку, установлені радою відповідно до чинного законодавства. Ініціатор запиту може звернутися до органів або посадових осіб, які дали йому відповідь на запит, за додатковими роз’ясненнями.

Відповідь на запит, у разі необхідності, якщо на цьому наполягає депутат, розглядається на пленарному засіданні ради. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит, на вимогу депутата, рада приймає відповідне рішення.

4. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом обласної ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на пленарному засіданні ради або дано депутату обласної ради в індивідуальному порядку.

Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

Стаття 27

1. Депутати обласної ради можуть добровільно об’єднуватись у депутатські групи та формувати депутатські фракції.

Депутатська група чи фракція складається не менш як із п’яти депутатів.

Депутати об’єднуються в депутатські групи для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах, за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.

Депутатські фракції обласної ради формуються на партійній основі.

Депутат не може входити більш як до однієї зареєстрованої депутатської фракції.

2. Порядок роботи депутатських груп і фракцій, умови вступу депутата до них, його виходу чи виключення з них визначаються самими депутатськими групами та фракціями.

3. Депутатські фракції новообраної ради формуються на пленарному засіданні першої сесії обласної ради до розгляду питання про обрання голови ради та реєструються у виконавчому апараті обласної ради.

Повна та скорочена назва депутатської фракції повинна збігатися з назвою відповідної партії.

Депутатська група може бути утворена та зареєстрована у виконавчому апараті обласної ради в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів обласної ради, які виявили бажання ввійти до її складу.

Підставою для реєстрації є письмове повідомлення про формування депутатської групи чи фракції, підписане персонально кожним депутатом, який увійшов до складу депутатської групи чи депутатської фракції, надсилається до обласної ради із зазначенням повної (та, за наявності, скороченої) назви депутатської групи чи депутатської фракції, персонального складу та партійної належності членів групи чи фракції, прізвища, ім’я, по батькові керівника, заступника керівника (у разі обрання), а також депутатів, які уповноважені представляти групу чи фракцію.

У такому ж порядку відбуваються зміни в складі депутатської групи чи депутатської фракції.

Про сформування та реєстрацію депутатської групи чи депутатської фракції голова обласної ради чи особа, що головує на пленарному засіданні ради інформує депутатів.

4. Реорганізація та формування нових депутатських груп чи фракцій можуть проводитися протягом повноважень обласної ради.

5. Діяльність депутатської групи чи фракції обласної ради припиняється:

1) у разі вибуття зі складу депутатської групи ради окремих депутатів, унаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж установлено частиною першою статті 27 цього Регламенту;

2) у разі прийняття депутатами ради, які входять до складу депутатської групи або фракції ради, рішення про розпуск/припинення діяльності депутатської групи або фракції ради;

3) після закінчення строку, на який депутати ради об’єдналися в депутатську групу ради, або строку повноважень ради VIІІ скликання.

Розпуск (саморозпуск) депутатської групи чи фракції не є підставою для перегляду персонального складу органів обласної ради, за винятком президії обласної ради.

6. Інформація про припинення (розпуск) депутатської групи або фракції ради оголошується головуючим на найближчому пленарному засіданні.

7. Інформація про реєстрацію депутатських груп чи фракцій оприлюднюється на офіційному вебсайті обласної ради не пізніше ніж через 3 робочі дні після відповідного повідомлення головуючим на пленарному засіданні ради.

8. За поданням зареєстрованої депутатської групи чи фракції, окремих депутатів підготовлені ними документи розмножуються та розповсюджуються серед депутатів, якщо вони подані не пізніше як за день до початку роботи пленарного засідання обласної ради.

9. Депутатській групі чи фракції надається можливість попереднього обговорення питань, що вносяться на розгляд обласної ради, а також приміщення для роботи.

Стаття 28

1. Голова обласної ради обирається обласною радою шляхом таємного голосування з числа її депутатів на строк повноважень ради.

2. Голова ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради восьмого скликання, крім випадків, передбачених частинами четвертою та п’ятою статті 55 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Голова ради вважається звільненим із посади з дня припинення ним депутатських повноважень або повноважень голови.

3. У своїй діяльності голова обласної ради є підзвітним раді та може бути звільнений із посади радою шляхом таємного голосування. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради.

Звільнення особи з посади голови обласної ради не має наслідком припинення нею повноважень депутата обласної ради.

4. Повноваження голови обласної ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата ради в разі звернення з особистою заявою до обласної ради про складення ним повноважень голови ради.

Зазначені повноваження голови обласної ради припиняються, а відповідна особа звільняється з посади голови ради з дня прийняття обласною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

Стаття 29

1. Обласна рада обирає першого заступника, заступника (заступників) голови ради.

2. Перший заступник, заступник (заступники) голови обласної ради обираються радою в межах строку її повноважень із числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування і здійснюють свої повноваження до припинення ними повноважень депутата ради восьмого скликання, крім випадків дострокового припинення їх повноважень.

3. Повноваження першого заступника, заступника (заступників) голови обласної ради можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата ради за рішенням обласної ради, що приймається шляхом таємного голосування. Питання про дострокове припинення їх повноважень може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради або голови ради.

4. Повноваження першого заступника, заступника (заступників) голови обласної ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата відповідної ради в разі звернення з особистою заявою до ради про складення ним повноважень першого заступника, заступника (заступників) голови ради.

Зазначені повноваження першого заступника, заступника (заступників) голови ради припиняються з дня прийняття радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

5. У випадках, передбачених частинами третьою та четвертою цієї статті, відповідна особа звільняється з посади першого заступника, заступника (заступників) голови ради з дня припинення її повноважень.

6. Перший заступник голови обласної ради здійснює повноваження голови обласної ради за відсутності голови ради на підставі його розпорядження, а також у разі неможливості виконання головою ради своїх обов’язків з інших причин.

7. Заступник голови обласної ради здійснює повноваження першого заступника голови обласної ради, у тому числі передбачені частиною шостою цієї статті, за відсутності першого заступника голови обласної ради або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин.

8. Перший заступник, заступник (заступники) голови обласної ради працюють у раді на постійній основі. На них поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), установлені законом для голови ради.

 

Р о з д і л V

Президія обласної ради

Стаття 30

1. Обласна рада утворює президію обласної ради – дорадчий орган ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції та рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради. Президія ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер.

2. До складу президії обласної ради входять голова обласної ради, перший заступник, заступник (заступники) голови обласної ради, голова обласної державної адміністрації, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій.

3. Президія ради діє на основі Положення про неї, що затверджується обласною радою.

 

Р о з д і л VІ

Постійні комісії обласної ради

Стаття 31

1. Постійні комісії обласної ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду та підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

Постійні комісії діють відповідно до статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Регламенту та Положення про постійні комісії Черкаської обласної ради, що затверджується обласною радою.

У період карантину засідання постійних комісій відповідно до доручення голови обласної ради можуть проводитися дистанційно. Порядок проведення дистанційних засідань постійних комісій обласної ради визначається розпорядженням голови обласної ради.

2. Пропозиції щодо утворення та обрання постійних комісій обласної ради вносяться головою обласної ради.

Заступник голови та секретар постійної комісії обираються рішенням постійної комісії обласної ради на її засіданні.

У разі дострокового припинення повноважень депутата обласної ради окреме рішення про виведення його зі складу відповідної постійної комісії обласної ради не приймається.

3. Протягом скликання при необхідності рада може змінити перелік, функціональну спрямованість постійних комісій обласної ради, внести зміни до їх персонального складу.

4. Функціональна спрямованість, порядок організації роботи та інші питання діяльності постійних комісій визначаються Положенням про постійні комісії Черкаської обласної ради, що затверджується радою.

Якщо під час розгляду питання постійною чи тимчасовою комісією обласної ради у депутата, який до неї входить, виник реальний
чи потенціальний конфлікт інтересів, він не бере участі у голосуванні та прийнятті рішення комісією з цього питання та самостійно публічно заявляє про це. Про конфлікт інтересів такого депутата також може заявити будь-який інший член відповідної комісії або учасник засідання.

У разі, якщо неучасть депутата у прийнятті рішень постійною чи тимчасовою комісією обласної ради призведе до втрати правомочності цієї комісії, участь такого депутата у прийнятті рішень здійснюється під зовнішнім контролем у порядку, передбаченому частинами другою, третьою статті 33 Закону України "Про запобігання корупції".

Інформація щодо заяви про конфлікт інтересів і рішення про здійснення зовнішнього контролю, що приймаються відповідною комісією, заносяться до протоколу засідання комісії.

 

Р о з д і л VІІ

Тимчасові контрольні комісії обласної ради

Стаття 32

1. Обласна рада у випадку необхідності створює тимчасові контрольні комісії. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа депутатів з урахуванням пропозицій фракцій, постійних комісій для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти та пропозиції на розгляд ради.

2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти та інші особи, не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

4. Для ведення протоколу засідання тимчасової контрольної комісії з числа її членів обирається секретар засідання.

5. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

 

Р о з д і л VІІІ

Виконавчий апарат обласної ради

Стаття 33

1. Виконавчий апарат обласної ради утворюється обласною радою для забезпечення здійснення її повноважень, наданих Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами.

2. Виконавчий апарат обласної ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії та зв’язків із територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, а також виконує інші повноваження за рішенням ради.

Виконавчий апарат обласної ради є розпорядником публічної інформації, що була отримана або створена в процесі реалізації повноважень, передбачених законодавчими актами, обласною радою, та яка знаходиться у володінні виконавчого апарату обласної ради, а також, що була отримана або створена виконавчим апаратом обласної ради в процесі забезпечення діяльності обласної ради, та яка знаходиться у виконавчому апараті обласної ради.

Порядок доступу до публічної інформації та організації роботи за запитами на інформацію регламентується відповідним розпорядженням голови обласної ради.

3. Структура і чисельність виконавчого апарату обласної ради, витрати на його утримання встановлюються обласною радою за поданням її голови.

4. Виконавчий апарат обласної ради за посадою очолює голова обласної ради.

 

Керівник секретаріату                                                                              Б. ПАНІЩЕВ