Регламент Черкаської обласної ради VІІ скликання (продовження)

Стаття 18

1. З обговорюваних питань рада ухвалює рішення. Рішення ради не повинно суперечити Конституції України і чинному законодавству.

2. Рішення ради з кожного питання приймається на пленарному засіданні.

3. Проект рішення ради спочатку приймається за основу. Якщо проект, внесений ініціаторами розгляду питання, не набрав необхідної кількості голосів, то при наявності альтернативних проектів з одного питання вони ставляться на голосування в порядку надходження.

У випадку, коли жоден з проектів не набрав необхідної кількості голосів, депутати можуть утворювати узгоджувальну комісію для вироблення компромісного варіанту. При необхідності для роботи узгоджувальної комісії може оголошуватися перерва в роботі пленарного засідання ради.

4. Пропозиції, доповнення, зміни і зауваження до проекту рішення, а також до програм, заходів і т.п., що приймаються, подаються секретаріату пленарного засідання ради в письмовій формі. Ці пропозиції голосуються тільки після того, як проект рішення буде прийнятий за основу.

Кожна поправка голосується окремо. Якщо ж з одного питання внесено кілька поправок, то вони голосуються в порядку їх надходження. Перед голосуванням головуючий надає слово автору поправок до 3 хвилин за його вимогою.

5. Голова ради чи особа, що головує на пленарному засіданні ради, має право в будь-який час обговорення за власною ініціативою і у власній редакції ставити обговорюване питання на рейтингове голосування.


Стаття 19

1. Депутати обласної ради ухвалюють рішення ради та голосують з інших питань шляхом особистого голосування. Не допускаються випадки голосування депутатами ради чи іншими особами за інших депутатів обласної ради (неособисте голосування).

2.У разі отримання головою ради чи особою, що головує на пленарному засіданні ради, інформації від депутата чи групи депутатів ради про факт порушення частини першої цієї статті щодо особистого голосування (фото, відеозйомка, свідчення не менше двох депутатів), голосування зупиняється і результати голосування визнаються недійсними. Після цього проводиться повторна реєстрація депутатів ради та повторне голосування з відповідного питання.


Стаття 20

Голова, перший заступник голови, заступник голови, депутат обласної ради, у якого виник реальний чи потенційний конфлікт інтересів (далі – суб’єкт відповідальності), не бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень обласною радою та самостійно публічно оголошує про це під час пленарного засідання обласної ради, на якому розглядається відповідне питання.

Під час публічного оголошення зазначається прізвище, ім’я, по батькові суб’єкта відповідальності, подія чи обставина, за яких суб’єкту відповідальності стало відомо про наявність питання, що може викликати конфлікт інтересів, усі обставини, що, на його думку, спричиняють конфлікт інтересів, та про неможливість у зв’язку з цим брати участь у прийнятті рішення обласної ради.

Здійснення контролю (у тому числі зовнішнього) за дотриманням зазначених у цій статті вимог, надання зазначеним у ній особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію обласної ради з питань регламенту, місцевого самоврядування, забезпечення правопорядку та захисту прав людини.

Суб’єкт відповідальності може також до початку пленарного засідання обласної ради звернутися до постійної комісії обласної ради з питань регламенту, місцевого самоврядування, забезпечення правопорядку та захисту прав людини з відповідною письмовою заявою про наявний конфлікт інтересів за формою згідно з додатком.

Постійна комісія обласної ради з питань регламенту, місцевого самоврядування, забезпечення правопорядку та захисту прав людини має розглянути заяву, визначити члена комісії, який доповідатиме про заяву на пленарному засіданні обласної ради.

У разі, якщо після публічного оголошення або надходження письмової заяви суб’єкта відповідальності про конфлікт інтересів, виявиться, що неучасть суб’єкта відповідальності у прийнятті рішення обласної ради призведе до втрати правомочності пленарного засідання обласної ради, постійна комісія обласної ради з питань регламенту, місцевого самоврядування, забезпечення правопорядку та захисту прав людини повідомляє про участь такого суб’єкта відповідальності у прийнятті рішення під зовнішнім контролем постійної комісії обласної ради з питань регламенту, місцевого самоврядування, забезпечення правопорядку та захисту прав людини.

Про конфлікт інтересів суб’єкта відповідальності може публічно заявити будь-який інший депутат або особа, присутня на пленарному засіданні обласної ради.

Інформація щодо публічного оголошення чи письмової заяви суб’єкта відповідальності про конфлікт інтересів та рішення про здійснення зовнішнього контролю, що приймається постійною комісією обласної ради з питань регламенту, місцевого самоврядування, забезпечення правопорядку та захисту прав людини, обов’язково заноситься до протоколу пленарного засідання обласної ради.

Примітка. Терміни "реальний конфлікт інтересів", "потенційний конфлікт інтересів", "неправомірна вигода", "подарунок" вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання корупції".


Стаття 21

1. На засіданні ради рішення з питань, що розглядаються, ухвалюються в режимі відкритого поіменного голосування через електронну інформаційну систему. Після закінчення кожного голосування за допомогою електронної інформаційної системи його результати, в тому числі по депутатських фракціях, висвітлюються на табло в сесійній залі. Дані про результати поіменного голосування за зверненням керівників депутатських фракцій і груп, окремих депутатів висвітлюються на табло в сесійній залі та надаються після завершення пленарного засідання ради в друкованому вигляді уповноваженим представникам депутатських фракцій, груп. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та надаються за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". 

Результати поіменного голосування розміщуються на офіційному веб-сайті обласної ради в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку. Результати поіменного голосування є невід'ємною частиною протоколу пленарного засідання ради.

У разі виходу з ладу електронної інформаційної системи, результати голосування підводить лічильна комісія, яка зобов’язана враховувати поіменне голосування депутатів з ухвалених питань. У випадках, передбачених Конституцією і законами України, цим Регламентом проводиться таємне голосування шляхом заповнення і подачі бюлетенів. 

2. Для проведення таємного голосування і визначення його результатів з числа депутатів відкритим голосуванням обирається лічильна комісія на підставі пропорційного представництва від політичних партій, представлених у обласній раді, а також з урахуванням їх домовленості про відступ від такого представництва. 

Лічильна комісія із свого складу обирає голову і секретаря. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів її членів.

До лічильної комісії не можуть входити депутати, чиї кандидатури висунуті до складу виборних органів чи на керівні посади.

3. Перед початком голосування голова ради чи особа, що головує на пленарному засіданні ради, оголошує кількість пропозицій, що голосуються, уточнює їх зміст, нагадує якою кількістю голосів (чи від загального складу ради, чи від присутніх на пленарному засіданні ради депутатів) може бути прийнято рішення.

Голосування з процедурних питань може проводитися без підрахунку голосів – за явною більшістю, якщо жоден з депутатів не вимагає іншого.

При голосуванні з одного питання кожний депутат ради має один голос і подає його за пропозицію, проти неї або ж утримується при голосуванні.

Після остаточного підрахунку голосів голова ради чи особа, що головує на пленарному засіданні ради, оголошує результати голосування (рішення прийнято чи відхилено 4. Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 1, 29 і 31 частини 1 статті 43, статтями 55, 56 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

5. Час і місце таємного голосування, порядок його проведення визначаються лічильною комісією згідно з цим Регламентом і оголошуються головою лічильної комісії. Видача бюлетенів здійснюється безпосередньо перед голосуванням.

Бюлетені для таємного голосування є документами суворої звітності, виготовляються під контролем лічильної комісії в певній кількості.

У разі, коли на посаду голови обласної ради претендує кілька кандидатур, їх прізвища, імена і по батькові вносяться до бюлетеня для таємного голосування в алфавітному порядку. Праворуч проти прізвища кожного кандидата розташовується порожній квадрат. Після переліку прізвищ кандидатів зазначається "не підтримую жодного із кандидатів" і праворуч розташовується порожній квадрат.

До бюлетеня для таємного голосування по виборах першого заступника, заступника голови обласної ради вносяться прізвище, ім’я, по батькові кандидата, праворуч розташовується порожній квадрат. Нижче цього зазначається "не підтримую кандидата" і праворуч розташовується порожній квадрат.

До бюлетеня для таємного голосування про проект рішення ради вноситься запис "підтримую рішення" і праворуч – порожній квадрат, нижче - запис "не підтримую рішення" і праворуч проти цього запису порожній квадрат.

На кожному бюлетені мають бути підпис голови і секретаря лічильної комісії та печатка обласної ради.

6. Голосування повинно проводиться у спеціально відведеному приміщенні, де обладнано кабіни для таємного голосування. Лічильна комісія визначає місце видачі виборчих бюлетенів і встановлює виборчу скриньку таким чином, щоб депутати при підході до неї обов’язково проходили через кабіни.

Депутат пред’являє лічильній комісії посвідчення, отримує виборчий бюлетень і розписується у списку депутатів обласної ради.

На бюлетенях забороняється робити будь-які позначки, за якими можна було б визначити депутата.

Заповнення бюлетеня депутатом проводиться у кабіні для таємного голосування. У квадраті проти прізвища кандидата, за якого голосує депутат, робиться позначка "плюс" (+) або інша. У разі не підтримання кандидата (жодного із кандидатів), депутат робить позначку "плюс" (+) або іншу в квадраті проти слів "не підтримую кандидата" ("не підтримую жодного із кандидатів").

Недійсними вважаються бюлетені: невстановленого зразка; в яких поставлено позначку більше, ніж в одному квадраті; в яких не поставлено жодної позначки.

7. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протоколи, які підписуються усіма членами лічильної комісії, та оголошує результати таємного голосування. 

Після доповіді лічильної комісії на пленарному засіданні ради приймається рішення про затвердження результатів таємного голосування.

8. Якщо за результатами голосування жоден з кандидатів на посаду голови обласної ради, першого заступника, заступника голови обласної ради не набрав необхідної кількості голосів, проводиться повторний розгляд цього ж питання порядку денного з новим висуненням кандидатів. Кількість повторних розглядів таких питань не обмежується і вирішується радою в кожному конкретному випадку.

9. При прийманні (звільненні) керівників підприємств, установ, організацій, що належать до обласної комунальної власності, у разі негативного голосування, питання знімається з порядку денного.

10. Розгляд іншої кандидатури при прийманні керівників підприємств, установ, організацій, що належать до обласної комунальної власності, вноситься на розгляд наступного пленарного засідання обласної ради.

11. Рішення ради вважається ухваленим, якщо за нього подано більшість голосів від загального складу ради, крім випадків, передбачених законом.

За дорученням ради прийняті рішення можуть бути доопрацьовані виконавчим апаратом ради з внесенням орфографічних, пунктуаційних та стилістичних поправок, які не змінюють зміст прийнятого рішення.

12. Прийняті рішення ради в п’ятиденний термін оприлюднюються на офіційному веб-сайті обласної ради та в десятиденний строк розмножуються і розсилаються виконавчим апаратом постійним комісіям, депутатським групам і фракціям, обласній державній адміністрації, відповідним підприємствам, установам, організаціям, посадовим особам, міським, районним радам.

13. Рішення ради вступають в силу з моменту прийняття, якщо не встановлено інший строк їх введення в дію.

Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено пізніший строк введення їх в дію.

Рішення обласної ради підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". Проекти рішень оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації", крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти рішень оприлюднюються негайно після їх підготовки.

У рішеннях та проектах рішень обласної ради не може бути обмежено доступ до інформації про витрати чи інше розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування, розпорядження державним або комунальним майном, у тому числі про умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримують ці кошти або майно.

14. Виконання рішень ради контролюється постійними комісіями і посадовими особами ради.

Рішення ради, як правило, знімаються з контролю радою після детального вивчення депутатами стану справ і згоди відповідної постійної комісії.

15. Пропозиції і критичні зауваження, висловлені депутатами на пленарному засіданні ради, подані в письмовій формі голові ради чи особі, що головує на пленарному засіданні ради, або в секретаріат, а також ті, що викладені у висновках постійних комісій, якщо вони не отримали підтримки під час пленарного засідання ради, узагальнюються і надсилаються відповідним державним і громадським органам, посадовим особам, які зобов’язані в місячний строк їх розглянути і про результати повідомити безпосередньо депутатові або постійній комісії, а також раді.

16. Листи громадян, що надійшли до сесії ради, розглядаються в порядку, передбаченому законом. Звернення місцевих рад оголошуються на пленарному засіданні ради першочергово.


Стаття 22

1. На кожному пленарному засіданні ради ведеться звукова стенограма пленарного засідання ради, з строком її зберігання не менше одного року після пленарного засідання ради, на основі якої виконавчий апарат ради складає протокол.

2. У протоколі пленарного засідання ради вказуються:
- назва ради, порядковий номер пленарного засідання ради (в межах скликання) і дата його проведення;
- кількість депутатів, обраних в раду, кількість присутніх і відсутніх депутатів;
- порядок денний пленарного засідання ради;
- прізвища депутатів, які виступили, а також депутатів, які внесли депутатський запит або подали запитання (письмово чи усно) доповідачам;
- інформація щодо публічного оголошення чи письмової заяви про конфлікт інтересів голови, першого заступника голови, заступника голови, депутатів обласної ради;
- перелік всіх ухвалених рішень з даними числа голосів, які проголосували за рішення, проти нього та утримались.

Рішення ради з процедурних питань (про затвердження порядку денного щодо припинення обговорень, чи прийняття до відома довідок тощо) заносяться до протоколу пленарного засідання ради.

3. До протоколу пленарного засідання ради додаються:
тексти доповідей і співдоповідей;
рішення, прийняті радою;
письмові запити депутатів;
письмові зауваження і пропозиції депутатів, передані головуючому на пленарному засіданні ради;
письмові заяви про конфлікт інтересів голови, першого заступника голови, заступника голови, депутатів обласної ради;
письмові інформації органів ради, що роздані депутатам на пленарному засіданні ради;
список реєстрації депутатів;
список запрошених осіб.

4. Протокол пленарного засідання ради оформляється в місячний строк і підписується головою ради чи особою, що головує на пленарному засіданні ради, на пленарному засіданні ради.

Оригінали протоколів пленарних засідань ради зберігаються протягом встановленого строку у виконавчому апараті обласної ради, а потім передаються в державний архів області на постійне зберігання.

 

Р о з д і л ІІІ
Регуляторна діяльність ради


Стаття 23

1. Регуляторна діяльність ради здійснюється відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

2. Організація реалізації покладених на обласну раду повноважень у здійсненні державної регуляторної політики покладається на постійну комісію обласної ради з питань комунальної власності, підприємництва та регуляторної політики (далі – відповідальна постійна комісія).

3. За поданням відповідальної постійної комісії, рада у межах підготовки та затвердження планів роботи, затверджує план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік не пізніше 15 грудня поточного року, якщо інше не встановлено законом.

4. Відповідальна постійна комісія узагальнює пропозиції щодо планування діяльності обласної ради з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік, отримані від розробників проектів регуляторних актів. Ці пропозиції подаються розробниками проектів регуляторних актів до відповідальної постійної комісії не пізніше 1 листопада поточного року.

5. Рішення обласної ради, які містять ознаки регуляторних актів, вносяться на розгляд обласної ради відповідно до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів.

6. План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів повинен містити визначення видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів. 

7. Якщо рада готує або розглядає проект регуляторного акта, який не внесений до затвердженого плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, рада вносить відповідні зміни до плану не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки цього проекту або з дня внесення проекту на розгляд до ради, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту. 

8. Затверджений план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та зміни до нього оприлюднюються шляхом опублікування в друкованому засобі масової інформації та розміщуються на веб-сайті обласної ради в мережі Інтернет не пізніш як у десятиденний строк після їх затвердження.

9. Дотримання вимог законодавства у сфері регуляторної діяльності з підготовки проектів регуляторних актів до розгляду обласною радою покладається на розробників проектів.


Стаття 24

1. Стосовно кожного проекту регуляторного акта його розробником у порядку та строки, встановлені в Законі України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", готується аналіз регуляторного впливу.

Розробник проекту регуляторного акта в порядку та строки, встановлені в Законі України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", оприлюднює повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта, проект регуляторного акта, аналіз регуляторного впливу, звіти про відстеження результативності регуляторного акта за рахунок власних коштів.

При підготовці аналізу регуляторного впливу розробник проекту регуляторного акта повинен дотримуватися вимог статті 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". 

2. Проекти регуляторних актів та аналізи регуляторного впливу подаються до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проектів регуляторних актів вимогам статей 4 та 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". 

3. Відповідальна постійна комісія забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта.

Відповідальна постійна комісія для підготовки експертного висновку може залучати органи виконавчої влади, підприємства, установи, організації, громадські об’єднання, наукових робітників та фахівців відповідних галузей. Термін підготовки експертного висновку - один місяць з моменту отримання відповідальною постійною комісією проекту рішення від розробника.

4. У разі внесення на розгляд сесії ради проекту регуляторного акта без аналізу регуляторного впливу відповідальна постійна комісія приймає рішення про направлення проекту регуляторного акта на доопрацювання органу чи особі, яка внесла цей проект. 

5. У разі мотивованого подання депутата ради, постійної комісії ради, голови обласної ради відповідальна постійна комісія може прийняти рішення про забезпечення підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта. У цьому випадку аналіз регуляторного впливу не готується.

6. Висновки відповідальної постійної комісії передаються для вивчення до профільної постійної комісії, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акта в обласній раді, за винятком випадків, коли відповідальна постійна комісія є профільною постійною комісією.

7. При розгляді на пленарному засіданні ради проекту регуляторного акта голова відповідальної постійної комісії доповідає висновки комісії про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". 

8. Кожен проект регуляторного акта оприлюднюється з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, про що розробник проекту повідомляє у спосіб, передбачений Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". 

9. Зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта, внесеного на розгляд сесії ради, та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями розробникові цього проекту та відповідальній комісії ради.

10. Регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений, якщо наявна хоча б одна з таких обставин: 

відсутній аналіз регуляторного впливу або експертний висновок щодо регуляторного впливу;

проект регуляторного акта не був оприлюднений. 

У разі виявлення будь-якої з цих обставин рада має право вжити передбачених законодавством заходів для припинення виявлених порушень, у тому числі відповідно до закону скасувати або зупинити дію регуляторного акта, прийнятого з порушеннями.


Стаття 25

1. Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.

Виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих обласною радою, забезпечується виконавчим апаратом обласної ради, а у разі, якщо рішеннями обласної ради повноваження щодо забезпечення виконання заходів з відстеження результативності цих регуляторних актів делеговано обласній державній адміністрації - обласною державною адміністрацією. 

2. Звіт про відстеження результативності регуляторного акта, прийнятого обласною радою, не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту подається до профільної постійної комісії обласної ради. 

3. Обласна рада заслуховує щорічний звіт голови обласної ради про здійснення державної регуляторної політики виконавчим апаратом обласної ради. 

Відповідальна постійна комісія обласної ради готує і попередньо розглядає питання про звіт голови ради про здійснення державної регуляторної політики у частині, що віднесена Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" до компетенції постійних комісій обласної ради. 

Щорічний звіт голови обласної ради публікується в друкованому засобі масової інформації обласної ради та розміщується на офіційному веб-сайті обласної ради.

4. Регуляторні акти, прийняті обласною радою, оприлюднюються в друкованому засобі масової інформації не пізніш, як у десятиденний строк після їх прийняття та підписання.

5. Інформація про здійснення регуляторної діяльності обласною радою розташовується на офіційному веб-сайті обласної ради

.

Р о з д і л ІV 
Депутати, посадові особи ради, забезпечення депутатської діяльності


Стаття 26

1. Повноваження депутатів ради, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад" та Регламентом.

2. Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення обласною виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першого пленарного засідання ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

3. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворених нею органів, має обов’язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат, крім голови ради, першого заступника, заступника голови обласної ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

4. На час пленарних засідань ради, засідань постійних комісій ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю, за рахунок обласного бюджету.

5. Депутат зобов’язаний брати участь у роботі пленарних засідань ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано. 
Депутат, який не може взяти участі в одному чи кількох наступних засіданнях, повинен, із зазначенням причин, повідомити завчасно голову обласної ради через виконавчий апарат обласної ради, а про неможливість взяти участь у засіданні постійної комісії – голову постійної комісії в такому ж порядку.

6. Результати участі депутатів обласної ради у роботі постійних комісій та пленарних засіданнях обласної ради, за рішенням ради можуть оприлюднюватися на офіційному веб-сайті обласної ради та у засобах масової інформації.

7. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на пленарних засіданнях ради, засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

8. Обласна рада забезпечує депутатів інформаційними матеріалами, організовує допомогу їм з правових питань, надає можливість ознайомитись з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у раді, та робити виписки, копіювання цих документів за письмовим зверненням до голови обласної ради.

9. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на пленарному засіданні ради або передані в письмовій формі головуючому на пленарному засіданні ради, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою та про вжиті заходи повідомити депутатові та раді.

10. Депутат обласної ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов'язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об'єднаннями громадян. 

Обласна рада в плані роботи на черговий календарний рік визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів обласної ради перед виборцями. 

Звіт депутата обласної ради може бути проведено в будь-який час на вимогу зборів виборців за місцем проживання, трудової діяльності або навчання, а також органів самоорганізації населення. 

Депутат обласної ради не пізніш як за сім днів повідомляє виборців про час і місце проведення звіту через місцеві засоби масової інформації або в інший спосіб. 

Звіти і зустрічі депутатів обласної ради з виборцями висвітлюються засобами масової інформації.


Стаття 27

1. Депутатське звернення - викладена в письмовій формі вимога депутата обласної ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

Депутатське звернення не включається до порядку денного пленарного засідання ради, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

2. Звернення обласної ради – рішення обласної ради, підготовлене в письмовій формі депутатом, групою депутатів, фракцією або постійною комісією обласної ради, що містить вимогу, клопотання, прохання, пропозиції до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації.

Питання про звернення обласної ради включається до порядку денного пленарного засідання ради в установленому порядку шляхом голосування та, у разі необхідності може обговорюватися.

3. Депутатський запит - це підтримана радою вимога депутата обласної ради або групи депутатів обласної ради до посадових осіб обласної ради і її органів, сільських, селищних, міських голів, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території області, а також до голови місцевої державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради. 

Депутатський запит може бути внесений депутатом обласної ради або групою депутатів (далі – ініціатор запиту) попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій чи усній формі (з подальшим письмовим оформленням ініціатором запиту не пізніше наступного дня після пленарного засідання ради).

Депутатський запит включається до порядку денного пленарного засідання ради в установленому порядку шляхом голосування та, у разі необхідності, може обговорюватися. 

Обласна рада приймає рішення щодо підтримки депутатського запиту.

Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язані дати письмову відповідь на запит ініціатора запиту у строки і в порядку, встановлені радою відповідно до чинного законодавства. Ініціатор запиту може звернутися до органів або посадових осіб, які дали йому відповідь на запит, за додатковими роз’ясненнями.

Відповідь на запит, у разі необхідності, якщо на цьому наполягає депутат, розглядається на пленарному засіданні ради. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит, на вимогу депутата, рада приймає відповідне рішення.

4.Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом обласної ради інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на пленарному засіданні ради або дано депутату обласної ради в індивідуальному порядку. 

Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.


Стаття 28

1. Депутати обласної ради можуть добровільно об'єднуватися у депутатські групи за умови, що до складу кожної з груп входить не менш як 5 депутатів обласної ради, а також формувати депутатські фракції.

Депутат не може входити більш як до однієї зареєстрованої депутатської групи чи фракції. Голова обласної ради, перший заступник, заступник голови ради не можуть входити до складу депутатських груп і фракцій.

2. Порядок роботи депутатських груп і фракцій, умови вступу депутата до них, його виходу чи виключення з них визначаються самими депутатськими групами і фракціями.

3. Депутатські групи і фракції формуються на першій сесії обласної ради нового скликання до розгляду питання про обрання голови ради. 

4. Реорганізація та формування нових депутатських груп чи фракцій можуть проводитися протягом повноважень обласної ради із збереженням їх пропорційного представництва в органах обласної ради за винятком президії обласної ради.

5. Кожна депутатська група чи фракція повинна бути зареєстрована в обласній раді. Умовою її реєстрації є надходження до секретаріату обласної ради підписаного персонально депутатами письмового повідомлення про сформування депутатської групи чи фракції із зазначенням її назви, мети чи завдань, персонального складу та партійної належності членів групи чи фракції, а також депутатів, які уповноважені представляти групу чи фракцію. Повна та скорочена назва депутатської фракції повинна збігатися з назвою відповідної партії. 

6. Голова ради чи особа, що головує на пленарному засіданні ради інформує депутатів про сформування групи чи фракції, її кількісний склад та уповноважених представників. Інформаційні матеріали про депутатську групу чи фракцію, після її реєстрації, поширюються секретаріатом обласної ради серед депутатів, в тому ж порядку повідомляється про зміни у їх складі.

7. Уповноважений представник депутатської групи чи фракції повідомляє письмово голову обласної ради про вступ чи вихід з неї депутатів, це повідомлення підписує і депутат, щодо якого подається, або лише уповноважений представник депутатської групи чи фракції, якщо депутата виключено з неї.

8. У разі, коли склад депутатської групи чи фракції стає меншим від встановленої у ч. 1 статті 28 Регламенту, вона після 15 днів оголошується головою обласної ради розпущеною. Розпуск (саморозпуск) депутатської групи чи фракції не є підставою для перегляду персонального складу органів обласної ради, за винятком президії обласної ради.

9. За поданням зареєстрованої депутатської групи чи фракції, окремих депутатів підготовлені нею документи розмножуються і розповсюджуються серед депутатів, якщо вони подані не пізніше як за день до початку роботи сесії.

10. Депутатській групі чи фракції надається можливість попереднього обговорення питань, що вносяться на розгляд ради, а також приміщення для роботи.


Стаття 29

1. Повноваження депутата ради припиняються достроково у випадках, передбачених статтею 5 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад".

2. Питання про дострокове припинення повноважень депутата попередньо розглядається постійною комісією з питань регламенту, місцевого самоврядування, забезпечення правопорядку та захисту прав людини, яка подає раді свій висновок та готує проект рішення з цього питання.

3. Рада приймає рішення про дострокове припинення повноважень депутата, яке доводить до обласної виборчої комісії для прийняття відповідного рішення.

4. Інформація про дострокове припинення повноважень депутата обласної ради публікується в газеті "Черкаський край".


Стаття 30

1. Голова Черкаської обласної ради обирається обласною радою шляхом таємного голосування з числа її депутатів на строк повноважень ради.

2. Голова ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради сьомого скликання.

3. У своїй діяльності голова обласної ради є підзвітним раді та може бути звільнений з посади радою шляхом таємного голосування. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради.

Звільнення особи з посади голови обласної ради не має наслідком припинення нею повноважень депутата обласної ради.

4. Повноваження голови обласної ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата ради в разі звернення з особистою заявою до обласної ради про складення ним повноважень голови ради.

Зазначені повноваження голови обласної ради припиняються, а відповідна особа звільняється з посади голови ради з дня прийняття обласною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.


Стаття 31

1. Обласна рада обирає першого заступника, заступника голови ради.

2. Перший заступник, заступник голови обласної ради обираються радою в межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування і здійснюють свої повноваження до припинення ними повноважень депутата ради сьомого скликання, крім випадків дострокового припинення їх повноважень.

3. Повноваження першого заступника, заступника голови обласної ради можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата ради за рішенням обласної ради, що приймається шляхом таємного голосування. Питання про дострокове припинення їх повноважень може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради або голови ради.

4. Повноваження першого заступника, заступника голови обласної ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата відповідної ради в разі звернення з особистою заявою до ради про складення ним повноважень першого заступника, заступника голови ради.

Зазначені повноваження першого заступника, заступника голови ради припиняються з дня прийняття радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

5. У випадках, передбачених частинами третьою та четвертою цієї статті, відповідна особа звільняється з посади першого заступника, заступника голови ради з дня припинення її повноважень.

6. Перший заступник голови обласної ради здійснює повноваження голови обласної ради за відсутності голови ради на підставі його розпорядження, а також у разі неможливості виконання головою ради своїх обов'язків з інших причин.

7. Заступник голови обласної ради здійснює повноваження першого заступника голови обласної ради, у тому числі передбачені частиною шостою цієї статті, за відсутності першого заступника голови обласної ради або неможливості виконання ним своїх обов'язків з інших причин.

8. Перший заступник, заступник голови обласної ради працюють у раді на постійній основі. На них поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені законом для голови ради.


Р о з д і л V 
Президія ради


Стаття 32

1. Рада утворює президію ради. Президія ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради. Президія ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер.

2. До складу президії ради входять голова ради, перший заступник, заступник голови обласної ради, голова облдержадміністрації, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій.

3. Президія ради діє на основі Положення про неї, що затверджується радою.

 

Р о з д і л VІ
Постійні комісії ради


Стаття 33

1. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

Постійні комісії діють відповідно до статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Регламенту та Положення про постійні комісії Черкаської обласної ради, що затверджується радою.

2. Рада утворює такі постійні комісії:

1. З питань регламенту, місцевого самоврядування, забезпечення правопорядку та захисту прав людини.
2. З питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
3. З питань розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства.
4. З питань агропромислового розвитку та земельних відносин.
5. З питань охорони здоров’я.
6. З питань соціального захисту населення.
7. З питань освіти, науки, культури, молодіжної політики та спорту.
8. З питань екології, використання природних ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
9. З питань комунальної власності, підприємництва та регуляторної політики.

3. Протягом скликання при необхідності рада може змінити перелік, функціональну спрямованість постійних комісій, внести зміни до персонального складу.

4. Функціональна спрямованість, порядок організації роботи та інші питання діяльності постійних комісій визначаються Положенням про постійні комісії Черкаської обласної ради, що затверджуються радою.

Якщо під час розгляду питання постійною чи тимчасовою комісією обласної ради у депутата, який до неї входить, виник реальний чи потенціальний конфлікт інтересів, він не бере участі у голосуванні та прийнятті рішення комісією з цього питання та самостійно публічно заявляє про це.

Про конфлікт інтересів такого депутата також може заявити будь-який інший член відповідної комісії або учасник засідання.

У разі, якщо неучасть депутата у прийнятті рішень постійною чи тимчасовою комісією обласної ради призведе до втрати правомочності цієї комісії, участь такого депутата у прийнятті рішень здійснюється під зовнішнім контролем у порядку, передбаченому частинами 2, 3 статті 33 Закону України "Про запобігання корупції". 

Інформація щодо заяви про конфлікт інтересів та рішення про здійснення зовнішнього контролю, що приймаються відповідною комісією, заносяться до протоколу засідання комісії.

 

Р о з д і л VІІ
Тимчасові контрольні комісії


Стаття 34

1. Рада у випадку необхідності створює тимчасові контрольні комісії. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа депутатів з урахуванням пропозицій фракцій, постійних комісій для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти та інші особи, не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

4. Для ведення протоколу засідання тимчасової контрольної комісії з числа її членів обирається секретар засідання.

5. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

 

Р о з д і л VІІІ
Виконавчий апарат ради


Стаття 35

1. Рада утворює виконавчий апарат. Виконавчий апарат ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами.

2. Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, а також виконує інші повноваження за рішенням ради. 

Виконавчий апарат обласної ради є розпорядником публічної інформації, що була отримана або створена в процесі реалізації повноважень, передбачених законодавчими актами, обласною радою, та яка знаходиться у володінні виконавчого апарату обласної ради, а також, що була отримана або створена виконавчим апаратом обласної ради в процесі забезпечення діяльності обласної ради, та яка знаходиться у виконавчому апараті обласної ради. 

Порядок доступу до публічної інформації та організації роботи за запитами на інформацію регламентується відповідним розпорядженням голови обласної ради.

3. Структура і чисельність виконавчого апарату, витрати на його утримання встановлюються радою за поданням її голови.

4. Виконавчий апарат ради за посадою очолює голова ради.

Додаток до Регламенту